HOME
DRIVE-IN SHOW
EVENEMENTEN
VERHUUR
FOTO'S
CONTACT
ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN DL EVENTS1. Algemene bepalingenA Al onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, memo's en opdrachten (en andere overeenkomsten), inclusief de uitvoering daarvan. In deze voorwaarden wordt DL Events onder eigen naam genoemd en iedere klant (diens vertegenwoordigers, gemachtigden en/of erfgenamen) die met DL Events een overeenkomst wil aangaan of aangaat, wordt "Wederpartij" genoemd.B Wederpartij wordt geacht bij het aangaan van elk soort overeenkomst (inclusief offertes en dergelijke) zich bekend te hebben gemaakt met de algemene voorwaarden van DL Events. Hier wordt stilzwijgend van uitgegaan.C Een overeenkomst is pas geldig, nadat deze mondeling is geaccepteerd door een DL Events of schriftelijk is vastgelegd. Tenzij schriftelijk anders aangegeven is DL Events gemachtigd om opdrachten te accepteren en beslissingen aangaande overeenkomsten te nemen.D Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.E Gebruik van de voorwaarden van Wederpartij is hierbij uitgesloten, en tevens geldt bij geschillen de administratie van DL Events als beslissend.F Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt te accepteren. Indien DL Events heeft ingestemd met enigerlei beding dat afwijkt van het in één of meer van deze voorwaarden geregelde, dan blijven de overige voorwaarden van deze (huur)overeenkomst onverminderd van toepassing.G Wijzigingen aan, aanvullingen op, of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

2. OffertesA Alle offertes gedaan door DL Events zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders aangegeven op de offerte. Deze offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Ze blijven (intellectueel) eigendom van DL Events. DL Events behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een offerte te weigeren, te wijzigen, in te trekken en/of terug te vragen.

3. OvereenkomstenA Overeenkomsten kunnen mondeling en schriftelijk worden vastgelegd. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verstrekt, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.B Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Wederpartij naar oordeel van DL Events voldoende kredietwaardig blijkt voor financiële nakoming van de opdracht. DL Events behoudt zich het recht voor om, bij het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te presteren, van Wederpartij de zekerheid te verlangen dat aan alle betalingsverplichtingen en andere verplichtingen zal worden voldaan.C DL Events behoudt zich het recht voor om, naar haar oordeel, doch zonodig in overleg met Wederpartij, voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan Wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.D Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde, tijdsduur. Zij gelden altijd voor een dag of een veelvoud daarvan. Goederen dienen in het geval van verhuring uiterlijk om 12:00 uur 's ochtends na de laatste huurdag bij DL Events terug te worden bezorgd, tenzij anders overeengekomen. Voor elk uur dat goederen te laat worden afgeleverd na dat tijdstip wordt de daghuurprijs in rekening gebracht.

4. Huur (levering, beheer en terugbezorging)A Wij zullen de Wederpartij bij een huurovereenkomst vragen naar een geldig legitimatiebewijs.B Tenzij anders overeengekomen dient Wederpartij zelf de gehuurde goederen bij DL Events op te halen en bij het beëindigen van de overeenkomst terug te bezorgen. Het ophalen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen is geheel voor rekening en risico van Wederpartij. Indien Wederpartij tijdens het laden en/of lossen gebruik maakt van werknemers in dienst van DL Events worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van Wederpartij; ook terzake is Wederpartij derhalve tegenover DL Events aansprakelijk.C Indien DL Events goederen op adres levert, kan overschrijding van de levertijd nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadeloosstelling.D Eventuele transportkosten worden in rekening gebracht bij een te geringe afname of een te grote afstand. Transportkosten, gemeten vanaf vestigingsadres € 0.30 per kilometer.E Wederpartij wordt geacht bij ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen, en ze vervolgens naar instructies, bedieningsvoorschriften en voorwaarden van DL Events te gebruiken. DL Events wordt te allen tijden toegang tot haar eigendommen verschaft door Wederpartij. Onderverhuur en beschikbaarheidstelling aan derden is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van DL Events.F Bij ontvangst van (gehuurde) goederen kan DL Events vragen om een vooraf vastgestelde waarborgsom. Deze som kan worden gebruikt ter compensatie van schade, betalingsachterstand of andere kosten die DL Events maakt door het in gebreke blijven van Wederpartij. Deze som wordt teruggegeven aan Wederpartij bij goede terugbezorging van de goederen.G Wederpartij is verantwoordelijk voor de gehuurde apparatuur zolang deze in zijn beheer is (namelijk vanaf het moment van ontvangst, tot het moment van terugontvangst door DL Events).H Bij het niet terug bezorgen van gehuurde goederen, bij verdenking op diefstal, word aangifte gedaan.

5. AnnuleringA Als een overeenkomst wordt geannuleerd, geldt het volgende: bij afzegging binnen 7 dagen vóór de ingangsdatum en -uur van de opdracht, is Wederpartij een bedrag van 25% van het oorspronkelijke huurbedrag verschuldigd aan DL Events voor gedane voorbereidingen.B DL Events behoudt zich het recht voor om alle kosten die reeds zijn gemaakt bij de voorbereiding van een (huur)opdracht door te berekenen aan Wederpartij bij annulering van de opdracht, ongeacht het moment van annulering.

6. Prijzen en betalingA Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakkings-, verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. De geldigheidsduur van offertes/ prijsafspraken is 30 dagen.B Conform wat overeengekomen is, dient betaling netto contant te geschieden bij (af)levering onverminderd enige korting of schuldvergelijking dan wel door storting of overmaking op een door DL Events aangewezen rekening binnen 14 dagen na de factuurdatum. De op haar bankschriften aangegeven valutadatum is bepalend als betalingsdag.C Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en vervalt alle recht op garantie, service of welke dienst dan ook. Alle kosten die worden gemaakt door dit verzuim, inclusief incassokosten door DL Events, zijn voor rekening van Wederpartij. DL Events rekent tevens EUR 15,00 administratiekosten indien kosten worden gemaakt door verzuim van Wederpartij.D Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden is Wederpartij een vertragingsrente verschuldigd van 2% boven de wettelijke rente per jaar of voor het deel van dat jaar waarin zijn betalingsverzuim voortduurt. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de Wederpartij komen ten laste van de Wederpartij. De Wederpartij zal worden belast voor een bedrag ter hoogte van de wettelijke 15% van de werkelijk gemaakte kosten, met een minimum van 150,- Euro exclusief 21% BTWE Al onze prijzen zijn van drukfouten en/of prijswijzigingen voorbehouden.

7. Schade, gebreken, etc.A Wederpartij dient DL Events direct in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van DL Events of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van DL Events dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van Wederpartij, indien Wederpartij surseance van betaling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft gestaakt. In de hierboven genoemde gevallen is Wederpartij verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.B Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan DL Events te melden. Zonder toestemming van DL Events mag Wederpartij niet tot reparatie of aanpassing van goederen overgaan.C Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven Wederpartij geen enkel recht jegens DL Events, in het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding.D Voor elke vorm van schade die aan Wederpartij of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is DL Events niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen. Wederpartij zal terzake DL Events voor alle aanspraken van derden vrijwaren.E Indien Wederpartij niet in staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan DL Events terug te bezorgen, dient Wederpartij aan DL Events een schadevergoeding te betalen, ter grote van de aanschafkosten en kosten van vervanging van de gehuurde goederen, per de datum van het eindigen van deze overeenkomst.F Schade aan eigendommen van DL Events die is veroorzaakt door derden op het moment dat deze eigendommen in het bezit zijn van Wederpartij, wordt verhaald op de huurder (de verantwoordelijke op dat moment), nl. Wederpartij. Wettelijke aansprakelijkheid is hier van toepassing.G DL Events is in geen geval aansprakelijk voor het verwijderen van afval dat is ontstaan tijdens of onder een huur- of opdrachtperiode dat is voortgebracht door (apparatuur van) DL Events , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Dit geldt ook voor zaken die dienen te worden gereinigd. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als schuim, confetti, drank, rookvloeistof, etc.

8. OvermachtA Onder overmacht wordt verstaan elke vorm van de wil van de partijen onafhankelijk c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door Wederpartij niet meer van DL Events kan worden verlangd. Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij DL Events en/of haar toeleveranciers, waardoor zij haar verplichtingen jegens Wederpartij niet (meer) kan nakomen.B DL Events behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden, doch in overleg met Wederpartij. Tevens kan DL Events in overleg met Wederpartij besluiten derden in te schakelen om een opdracht af te handelen.C DL Events behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht. DL Events behoudt zich tevens het recht voor om zich op overmacht te beroepen ook dan wanneer de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.

9. Beëindiging van de overeenkomstA Een (huur)overeenkomst kan te allen tijden door DL Events met onmiddellijke ingang worden opgezegd zonder opgaaf van reden. Bij beëindiging van een overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt zijn, geheel gereinigd, ter beschikking van DL Events worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebrek vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat Wederpartij de goederen niet of gebrekig zou hebben schoongemaakt, is DL Events gerechtigd Wederpartij de reparatiekosten c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.B Tijdens en bij beëindiging van een overeenkomst zijn alle producten (ook schriftelijk, materieel of softwarematig) die door (vertegenwoordigers van) DL Events zijn vervaardigd eigendom van DL Events, tenzij anders, schriftelijk overeengekomen.10. Overig Indien DL Events in opdracht van Wederpartij (hetzij betaald of niet) muziek ten gehore brengt, ongeacht welke apparatuur daarvoor wordt gebruikt, dan is Wederpartij te allen tijden zelf verantwoordelijk voor afdracht aan de verantwoordelijke instantie(s), als BUMA STEMRA, gemeente, stichting BREIN, en BIEM en dergelijke, van de kosten voor de rechten over het gebruikte beschermde wereldrepertoire.